Vista de Acered, Zaragoza, España, 2015-09-17, JD 03.JPG

Acered vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 30 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 236-ngìn (2011-ngièn thúng-kie).

Acered Khì-chì
Acered Vûn-chông

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá