Abu Dhabi (Â-lâ-pak-ngî: أبو ظبي) he Â-lâ-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet Abu Dhabi Thai-kûng-koet ke Sú-fú, ya-he Â-là-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet ke sú-tû. Abu Dhabi vi-yî Â-là-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet ke chûng-sî piên hói-ngan, vi-yî Pô-sṳ̂-vân ke yit-ke T-sṳ-hìn tó-yí sông. Abu Dhabi yi̍t he Â-là-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet ke sú-tû, yî 2006-ngièn thai-yok-yû 180 van-ngìn chhu-chhai Abu Dhabi, 80% ke ngìn-khiéu chhṳ̀ yû ngoi-koet koet-sit, hó-tô ngoi-koet-ngìn chhai kâi-koet thu̍k-li̍p chhièn yit-chhṳ̍t sâng-fa̍t chhai nai-vi. Chṳn-fú put hî-mong kûi-fa kì-têu, chit-sṳ́ kì-têu yí-kîn chhiuk-sṳ̀n liáu koet-kâ kien-sat.

Abu Dhabi.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Abu Dhabi siông-koân ke tóng-on.