Pô-sṳ̂-vân (模板:خلیج فارس), Yin-thu-yòng Â-là-pak-hói sî Pet-hói vân. Vi-yî Â-là-pak pan-tó lâu Yî-lóng kô-ngièn chṳ̂-kiên, chhai Â-là-pak koet-kâ chûng pûn chhṳ̂n-chok Â-là-pak-vân (模板:Lang-per). Nàm thûng-ko Khok-ngì muk-tsṳ hói-hia̍p lâu Â-màn-vân siông-lièn, chúng mien-chit yok 23.3 van phìn-fông kûng-lî, chhòng 990 kûng-lî, khôn 58-338 kûng-lî; phìn-kiûn chhṳ̂m yok 30 mí, chui-chhṳ̂m yok 100 mí; yàm thu 38-40‰. Kì he Tái-kak-lî-sṳ̂ hò lâu Yu-fat-là-tái hò chhut hói ke thi-fông. Pet chṳ tûng-pet chṳ tûng-fông lâu Yî-lóng siông-lìn, sî-pet vì Yî-là-khiet lâu Khô-vî-thi̍t, sî to sî-nàm-fông vì Sâ-vû-thi Â-là-pak, Pâ-lìm, Khà-thap-ngì, Â-là-pak Lièn-ha̍p Thai-kûng-koet, Â-màn.

檔案:Arabian Gulf vue satellite du golfe persian.jpg
Pô-sṳ̂-vân.