Abkhaz-ngî (Аԥсуа бызшәа) su̍k-yî Kavkaz ngî-ngièn sî-pet Kavkaz Ngî-kî, sṳ́-yung ngìn-khiéu 600,000 ngìn, khì-chûng thai-phu-fûn kî chhu chhai Abkhazia Khiung-fò-koet kin nui.

Abkhaz-ngî thi-khî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Abkhaz-ngî Wikipedia