Liá-piên "分類:Khô-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"Category:科學" ke ya̍p-mien chhai.

Chṳ́ fûn-lui

Liá-chak fûn-lui yû 19-chak chṳ́ fûn-lui, hâ-poi lie̍t-chhut yí 19-chak.

C

F

  • Fa-ho̍k(6 fûn-lui、22 Ya̍p-mien)

K

N

S

T

V

  • 科學(4 fûn-lui、15 Ya̍p-mien)