Ńg-hàng (五行) he , súi, muk, kîm, thú 5 chúng vu̍t-chṳt ke sâng-khet koân-he, chhai Tûng  vùn-fa lî-tú yin-yung tông kóng.

Ńg-hàng

Chhai khon phiên-siá