Pat-koa (八卦) he kîn-kí Yi-kîn lî-tú ke chúng fù-ho.

Pat-koa編輯

Pat-koa miàng-sṳ
(Hon-sṳ)
miàng-sṳ
(Pha̍k-fa-sṳ)
chhṳ-yèn fông-vi
  khèn thiên sî-pet
  khûn thi sî-nàm
  chṳ́n lùi tûng
  sun fûng tûng-nàm
  khám súi pet
  nàm
  ken sân tûng-pet
  tui chhe̍t

Chhai khon編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Ba Gua siông-koân ke tóng-on.