Âi-khi̍p Â-lâ-pak-ngî (اللغه المصريه الحديثه‎) he Âi-khi̍p kin-nui thûng-yung ke yit-chúng khiéu-thèu ngî-ngièn, Âi-khi̍p kin-ngoi ya-yû séu-sú ngìn-khiéu sṳ́-yung. Âi-khi̍p chok-vì Â-lâ-pak sṳ-kie ngìn-khiéu chui-tô ke koet-kâ, Âi-khi̍p thien-yáng thien-sṳ mòi-thí tui cháng-ke Â-lâ-pak sṳ-kie pô-piong.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Âi-khi̍p Â-lâ-pak-ngî Wikipedia