Sî Pô-mî-là-nì-â-sén (Pô-làn-ngî: Województwo zachodniopomorskie) he Pô-làn ke yit-ke sén, vi-yî kâi koet sî-pet-phu, sî lìn Tet-koet, pet lìm Pô-lò-tit-hói. Mien-chit 22,896 phìn-fông kûng-lî. 2006-ngièn ngìn-khiéu vì 1,694,865 ngìn. Sú-fú Sṳ̍p-chhiet-chhiâng. Chhai li̍t-sṳ́ sông chên su̍k Tet-koet. O-tet-nì-sṳ̂-sien va̍k-thin chṳ̂-heu su̍k-yî Pô-làn. 1999-ngièn yù ngièn Sṳ̍p-chhiet-chhiâng-sén, Khô-sâ-lìm-sén khi̍p khì-thâ sén ke phu-fûn thi-khî ha̍p-pìn yì sṳ̀n. Hâ fûn 3 sṳ 18 yen, 114 hiông-chṳ́n.

Zachodniopomorskie.
POL województwo zachodniopomorskie flag.svg
Zachodniopomorskie.
Zachodniopomorskie.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá