Intel

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yîn thi̍t ngì)

Yîn-thi̍t-ngì Kûng-sṳ̂ (Yîn-ngî: Intel Corporation, NASDAQ: INTC, Hiông-kóng Kâu-yi-só: 4335) he sṳ-kie sông chui-thai ke pan thô thí Kûng-sṳ̂ [1], ya-he thi-yit-kâ thûi chhut x86 ka kèu chhú-lî hi ke Kûng-sṳ̂, Chúng-phu vi-yî Mî-koet Kâ-li-fuk-nì-â-chû Sṳn-khiet-là-là. Yù lò pak thi̍t nok yî sṳ̂, kô tên mô ngì, ôn thit kat lo̍k fû, yî “ si̍p sṳ̀n thien-chṳ́ ” (Integrated Electronics) chṳ̂ miàng chhai 1968-ngièn 7-ngie̍t 18-ngit khiung-thùng chhóng phan Kûng-sṳ̂, chiông kô kiê tsin phién sat-kie nèn-li̍t lâu liâng-thô ngia̍p kie ke chṳ-chho nèn-li̍t kiet-ha̍p chhai khiung-ha. Yîn thi̍t ngì ya-yû khôi-fat chú kî pán tsin phién chû, mióng-lu khà, khoai sám ki yit thí, fùi thù tsin phién, kham ngi̍p sṳt chhú-lî hi, lâu tui thûng-sín lâu yun-son siông-kôan ke sán-phín tén. “Intel Inside” ke kóng-ko phiêu ngî lâu Pentium hì lie̍t chhú-lî hi chhai 1990-ngièn thoi kiên fî-sòng sṳ̀n-kûng ke tá hióng Yîn thi̍t ngì ke phín-phài miàng-ho. [2]

  1. "Intel 2007 Annual Report". Intel. 2007. July 6, 2011 chhà-khon. 
  2. Paul S. Otellini Bio
Yîn-thi̍t-ngì Kûng-sṳ̂.