California

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kâ-li-fuk-nì-â-chû)

California he Mî-koet sî-phu Thai-phìn-yòng yèn-ngan yit-ke chû, mien-tsit he Mî-koet thi-sâm thai. 1850-nî California kâ-ngi̍p Mî-koet Lièn-pâng. Mò-lun he thi-lî, vu̍t-sán fe̍t-tsá ngìn-khiéu tû-he fî-sòng fàn-yùng. Pûn-ngìn tshṳ̂n-tso "kîm-chû."

Li̍t-sṳ́ 編輯

Fap-li̍t 編輯

Tsṳn-fú 編輯

Thi-lî 編輯

Koet-kâ Kûng-yèn 編輯

Kîn-tsi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Tshung-yeu Sàng-sṳ 編輯

Kau-yuk 編輯

Tsṳt-ngia̍p Thí-yuk 編輯

Kâu-thûng 編輯

Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍t 編輯

Tshâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯