California

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kâ-li-fuk-nì-â-chû)

California he Mî-koet sî-phu Thai-phìn-yòng yèn-ngan yit-ke chû, mien-tsit he Mî-koet thi-sâm thai. 1850-nî California kâ-ngi̍p Mî-koet Lièn-pâng. Mò-lun he thi-lî, vu̍t-sán fe̍t-tsá ngìn-khiéu tû-he fî-sòng fàn-yùng. Pûn-ngìn tshṳ̂n-tso "kîm-chû."

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Fap-li̍t

phiên-siá

Tsṳn-fú

phiên-siá

Koet-kâ Kûng-yèn

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Tshung-yeu Sàng-sṳ

phiên-siá

Tsṳt-ngia̍p Thí-yuk

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Yû-miàng ke Tsṳn-tshṳ ngìn-vu̍t

phiên-siá

Tshâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá