Veps-ngî (vepsän kel', vepsän keli fe̍t vepsä'), he Veps-chhu̍k ke ngî-ngièn, su̍k-yî Ural Ngî-hì Fûn-làn-Ugria Ngî-chhu̍k Fûn-làn Ngî-kî. Kâi ngî-ngièn lâu Fûn-làn-ngî lâu Karelia-ngî kôan-he siông-khiûn, yung Là-tên sṳ-mû sû-siá.

Veps-ngî.

Kîn-kí chhièn Sû-lièn ke thúng-kie, 1989-ngièn tái khiung-yû yok 12500 ngìn chhṳ-chhṳ̂n chhṳ-kí he Veps-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Sú-chhṳ̀Phiên-siá

Sú-sṳ Veps-ngî
1 üks'
2 kaks'
3 koume
4 nell'
5 viž
6 kuz'
7 seičeme
8 kahesa
9 ühesa
10 kümne
11 üks'toštkümne
12 kaks'toštkümne
20 kaks'kümne
34 koumekümne nell'
100 sada
1000 tuha

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Veps-ngî Wikipedia