Fûn-làn-ngî (Suomi ) he Fûn-làn thai-phu-fun (92%) koet-mìn ke ngî-ngièn, ya-he pûn kin-ngoi Fûn-làn-yí khièu-mìn só-yung. Kì he Fûn-làn ke lióng-chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit. Fûn-làn-ngî su̍k-yî Ural Ngî-ne ke Fûn-làn-Ugria Ngî-chhu̍k, he yit-chúng kâu-chho̍k-ngî.

Fûn-làn-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Fûn-làn-ngî Wikipedia