Vú-sin-yen (武勝縣) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Kóng-ôn-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 966 phìn-fông chhiên-mí, 2011-ngièn ngìn-khiéu 842,815-ngìn.

Vú-sin-yen ke vi-é.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá