Ural Sân-mak

Vû-là-ngì Sân-mak (Ngò-ngî: Ура́льские го́ры, kién-chhṳ̂n Ура́л) he Ngò-lò-sṳ̂ kin-nui thai-yok nàm-pet chéu hiong ke yit-chho Sân-mak, kì vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ ke chûng sî-phu. Thai-chṳ vi-yî Tûng-kîn 60 thu. Vû-là-ngì Sân-mak ke sî-phu he Ngò-lò-sṳ̂ phìn-ngièn, tûng-phu he Sî Sî-pak-li-â Phìn-ngièn. Hiong pet kì yit-chhṳ̍t chhûn ngi̍p Kara-hói, hiong nàm Lî-hói lì Sân-mak ke khôi-sṳ́ put yén. Liá-vi kì Ko-thu to Hâ-sat-khiet ke chhó ngièn. Chhiùng kì ke nàm-tôn to pet-tôn kì yit khiung chhòng 2500 kûng-lî, chhai kì ke pet-tôn kì phìn-hàng ngo̍k pit hò hiong tûng chón ngi̍p hói.

Vû-là-ngì Sân-mak.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯