Ube, Yamaguchi (Ngit-ngî: 宇部市) he Ngit-pún Yamaguchi-yen ke sàng-sṳ, 2010-ngièn ngìn-khiéu 179,000-ngìn, chúng mien-chit 287.69 phìn-fông kûng-lî.

Ube, Yamaguchi.
Ube, Yamaguchi.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá