Tshiên-vân-khî, Hiông-kóng.
Tshiên-vân Sîn-sṳ-tsṳ́n.
Tshiên-vân Kien-tsuk-khiùn.
Tshiên-vân Sṳ-tsûng-sîm.
Tshiên-vân Hói-pin kûng-yèn yit-kín.

Tshiên-vân-khî (荃灣區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tsṳ̂-yit, tshai Hiông-kóng Sîn-kie ke nàm-phu, lâu Kiú-liùng siông-khî yok ńg kûng-lî, mien-tsit yok 6,070 kûng-khín. Kîn-kí 2004-ngièn Hiông-kóng tsṳn-fú ke kû-kie, Tshiên-vân-khî ke ngìn-khiéu yok-yû 290,000-ngìn.

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-tsṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Sa-khî Fàn-kínPhiên-siá

Kûng-khiung Sat-sṳ̂Phiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Kîn-tsi Fat-tsánPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá