Thiên-kôn
Ńg-hàng Muk Thú Kîm Súi
yòng Kap Piáng Kâng Ngìm
yîm Yet Tên Sîn Kui
Thi-chṳ̂
yòng chṳ́ yìm sìn ńg sṳ̂n sut
yîm chhiú mâu sṳ vi hoi

Thiên-kôn (天干) he kú-chó Chûng-koet ke yit chúng kie-su fông-fap.

Thiên-kôn

phiên-siá