Thiên-kôn
Ńg-hàng Muk Thú Kîm Súi
yòng Kap Piáng Kâng Ngìm
yîm Yet Tên Sîn Kui
Thi-chṳ̂
yòng chṳ́ yìm sìn ńg sṳ̂n sut
yîm chhiú mâu sṳ vi hoi

Tên (丁) he thiên-kôn ke thi 4 vi, ńg-hàng su̍k fó, yîm-yòng su̍k yîm.