Thai Manchester (Yîn-ngî: Greater Manchester) he Yîn-koet Sî-pet Yîn-kak-làn Khî-vet ke khiùn. Cham-thi 1,276 phìn-fông kûng-lî, yû 2,682,500 ngìn-khiéu (2011-ngièn).

Thai Manchester.
Thai Manchester khì-è.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá