Thai Manchester

Thai Manchester (Yîn-ngî: Greater Manchester) he Yîn-koet Sî-pet Yîn-kak-làn Khî-vet ke khiùn. Cham-thi 1,276 phìn-fông kûng-lî, yû 2,682,500 ngìn-khiéu (2011-ngièn).

Thai Manchester.
Thai Manchester khì-è.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯