Thai Lùn-tûn

Thai Lùn-tûn (Yîn-ngî: Greater London) Yîn-koet hâ-hot ke kiú-chak chhṳ-kip hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit, fam-vì pâu-hàm Yîn-koet sú-tû Lùn-tûn lâu khì-thâ chû-vì ke ví-sên sàng-chṳ́n só chû-sṳ̀n ke tû-fi-khî. Thai Lùn-tûn thi-khî mien-chit vi 1,579 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu vi 8,173,194-ngìn (2011-ngièn).

Thai Lùn-tûn.
Arms of the Greater London Council.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

 
Thai Lùn-tûn.

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯