Lùn-tûn

Lùn-tûn (Yîn-ngî: London) he Thai Put-lie̍t-tiên khi̍p Pet Oi-ngì-làn Lien-ha̍p Vòng-koet ke sú-tû, thi-yit thai sang khi̍p thi-yit thai kóng, ya-he Êu-chû chui-thai ke tû-fî-khî chṳ̂-yit. Lióng-chhiên tô-ngièn chhièn, Lò-mâ-ngìn kien-li̍p liá-chho tû-sṳ. Lùn-tûn khiûn kí-pak ngièn yit-chhṳ̍t chhai sṳ-kie sông khí-yû ki-thai ke yáng-hióng-li̍t. Sàng-sṳ ke fu̍t-sîm thi-khî Lùn-tûn-sṳ, yìn-yèn pó-chhṳ̀ Chûng Sṳ-ki va̍k-fûn ke kie-han. Lùn-tûn he si-thai Sṳ-kie-kip Sàng-sṳ chṳ̂-yit. Chhṳ-chhiùng Sṳ̍p-pat Sṳ-ki hí kì yit-chhṳ̍t he Sṳ-kie song chui chhung-yeu ke chṳn-chhṳ, kîn-chi, vùn-fa, ngi-su̍t lâu ngu-lo̍k chûng-sîm chṳ̂-yit. Chhiùng 1801-ngièn to Ngi-Sṳ̍p Sṳ-ki chhû, chok-vi sṳ-kie-sin ti-koet —— Thai-yîn Ti-koet ke sú-tû.

Lùn-tûn.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Kau-yuk編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯