Thai Antilles Khiùn-tó

Thai Antilles Khiùn-tó (Sî-pân-ngà-ngî: Antillas Mayores) chhai Caribe Thi-khî, he Sî Yin-thu Khiùn-tó ke yit phu-fun, pâu-hàm Cuba, Jamaica, Hispaniola (Haiti thùng Dominica Khiung-fò-koet) lâu Puerto Rico.