Thai-ngî ( ภาษาไทย) he Thai-koet ke kôn-fông ngî-ngièn, su̍k-yî Tai-Kadai Ngî-chhu̍k. Sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 60,000,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Thai-ngî Wikipedia