Thòi-vân Hak-kâ-ngî Phîn-yîm Fông-on

Liá-piên "Thòi-vân Hak-kâ-ngî Phîn-yîm Fông-on" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"臺灣客家語拼音方案" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Thòi-vân Hak-kâ-ngî Phîn-yîm Fông-on he tông-chhièn Chûng-fà Mìn-koet kau-yuk-phu só kûng ko ke Thòi-vân Hak-kâ-ngî Lò-mâ-sṳ phîn-yîm fông-on. Khì chú-yeu yî 2003-ngièn kûng ko ke „Thòi-vân Hak-ngî Thûng-yung Phîn-yîm Fông-on“ cho kî-chhú; 2009-ngièn Chûng-fà Mìn-koet yû-kôan phu mùn chiông Hon-ngî Phîn-yîm thin cho koet-kâ phiêu-chún heu, khì-chûng-phu-fûn fù-ho cho yí siû-kói, chui-chûng lâu Hon-ngî piâng-yîm yit chṳ. Thòi-vân Hak-kâ-ngî Phîn-yîm Fông-on lâu Kóng-tûng-sén kau-yuk-phu mùn kûng-pu ke Hak-kâ-fa Phîn-yîm Fông-on kha vì yit chṳ, tân-chhiang yû séu liòng chhâ-phe̍t; pin-chhiâ, lâu Hak-kâ-fa phîn-yîm fông-on tân-chhiang kî-chhṳ̀ mòi-yen cha phien chu yîm m̀-thùng, Thòi-vân Hak-kâ-ngî phîn-yîm fông-on cho-tet vì Thòi-vân kok thai khiông-thiàu chu yîm. Thòi-vân siông-kôan phu mùn phiên-siá ke «Hak-kâ-ngî» kau-chhòi ya yung sông liá tho chu yîm hì-thúng.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hien-chhong

phiên-siá

Fù-ho hì-thúng

phiên-siá

Chṳ́-yîm

phiên-siá

Sâng-thiàu

phiên-siá

Sṳ́-yung kûi-chet

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Siông-kôan thiàu-muk

phiên-siá