Lìn-liòng-thòng he 1943-ngiènChûng-koet Sông-hói mu̍k-sṳ̂ tshóng-phan ke Kî-tuk-kau thu̍k-li̍p kau-fi. Yit-pân lòi-kóng, muk-tshièn Lìn-liòng-thòng ke tsṳ̂n-tsṳn fat-tsán yin-kôi he 1954-ngièn tshai Thòi-pet sṳ̀n-li̍p Lìn-liòng-thòng tsṳ̂-heu. Tsṳ-kîm, Thòi-pet Lìn-liòng-thòng tshai tshiòn sṳ-kie sat-li̍p fûn-tshut yit-pak liuk-sṳ̍p pat-tsak fûn-thòng.

Tshó-tshóng khì-kiênPhiên-siá

Fat-tsán khì-kiênPhiên-siá

Hien-khóngPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Hiông-kóng thi-khî:


Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá