Templin he yit-chho vi yî Tet-koet tûng-pet-phu, Brandenburg-pâng Uckermark ke sàng-chṳ́n. Chúng mien-chit 377.01 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 16,007-ngìn (2013-ngièn).

Templin.
Templin fui-chông.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯