Tarragona vi-yî Sî-pân-ngà Catalunya Chhṳ-chhṳ-khî tûng-nàm-phu thi-chûng-hói yèn-ngan, Tarragona-sén ke sú-fú, mien-chit 64.6 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 260,152-ngìn (2005-ngièn).

Tarragona.
Tarragona Khia̍k-chhòng
Tarragona Khì-chì
Tarragona Vûn-chông

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá