Tûng Lùn-tûn, Tûng Cape-sén

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng Lùn-tûn, Tûng Khôi-phú-sén)

Tûng Lùn-tûn, Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: East London, Eastern cape) he Nàm-fî tûng-nàm-phu ke sàng-chṳ́n, Tûng Khôi-phú-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Yok-hon-nì-sṳ̂-páu yok 962 kûng-lî. mien-chit 168.86 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 267,007-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 1,600-ngìn. 1872-ngièn kien-li̍p.

Tûng Lùn-tûn, Tûng Khôi-phú-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chúng-chhu̍k編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯