Tûng-kón-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng-kôn-sṳ)
Tûng-kôn-sṳ

Tûng-kôn-sṳ (東莞市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-tûng-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 2465 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 6,947,200 ngìn (2007-ngièn su-kí ).

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá