Naskah Sunda Lontar.jpg

Sunda-ngî (Basa Sunda, yi-sṳ̂ vì "Sunda-ngìn ke ngî-ngièn ") he yit-ke sòng chhai Yin-nì ke Jawa sṳ́-yung ke ngî-ngièn. Kì su̍k-yî Nàm-tó Ngî-hì ke Mâ-lòi - Pô-lî-nì-sî-â Ngî-chhu̍k. (siòng-se ke fûn-lui vì: Nàm-tó Ngî-hìMâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍kSî Mâ-lòi Polynesia Ngî-chhu̍kSunda Ngî-chhu̍k). Sṳ́-yung liá-chúng ngî-ngièn ke ngìn-sú thai-yok vì 2700 van-ngìn, tsam Yin-nì ke ngìn-khiéu 15%. Sunda-ngî yû si chúng fông-ngièn: Banten fông-ngièn, Bogor fông-ngièn, Kuningan fông-ngièn lâu Cirebon fông-ngièn. Khì-chûng Kuningan fông-ngièn sṳ́-yung ke fam-vì chui kóng thai, he Sunda-ngî ke chú-yeu fông-ngièn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sunda-ngî Wikipedia