Shimonoseki, Yamaguchi (Ngit-ngî: 下関市) he Ngit-pún Yamaguchi-yen ke sàng-sṳ, 2010-ngièn ngìn-khiéu 280,386-ngìn, chúng mien-chit 716.14 phìn-fông kûng-lî.

Shimonoseki, Yamaguchi.
Shimonoseki, Yamaguchi.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá