Samogitia-ngî (Žemaitiu ruoda) he Baltic Ngî-chhu̍k ke yit-chúng thu̍k-li̍p ngî-ngièn, khì ngî-ngièn ngìn-khiéu chú-yeu si̍p-chûng chhai Lithuania sî-phu ke Samogitia thi-khî. "Samogitia" chhai tông-thi ngî-ngièn ke yi-sṳ̂ chhiu-he "tâi-thi" (低地), hién-sṳ liá yit-chúng ngî-ngièn he Baltic-hói thi-khî ke tâi-thi ngî-ngièn.

Samogitia-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Samogitia-ngî Wikipedia