Saint-Lin-Laurentides, Québec

Saint-Lin-Laurentides he Québec-sén Lanaudière Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1807-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 118.80 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 17,463-ngìn (2011-ngièn).

Saint-Lin-Laurentides, Québec.
Saint-Lin-Laurentides, Québec.
Saint-Lin-Laurentides, Québec.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá