Sat-hâ-là (Â-lâ-pak-ngî : الصحراء الكبرى, aṣ-Ṣaḥrāʾ al-Kubrā , “ thai sâ-mo̍k ”) he sṳ-kie chui ngie̍t ke fông mo̍k, yi̍t he sṳ-kie thi-sâm-thai fông mo̍k, kiùn chhṳ yî nàm khi̍tpet khi̍t[1], khì chúng mien-chit chhêu-ko 9400000 km2, lâu Kâ-nâ-thai fe̍t Mî-koet koet-thú mien-chit siông-tông. Sat-hâ-là tûng chṳ Fùng-hói (pâu-koat Thi-chûng-hói hói-ngan ke yit phu-fûn), sî chṳ Thai-sî-yòng, nàm-phu piên-kie chet vì sat het le̍t, pâu-koat Sat-hâ-là yî Nàm-fî chû chûng-phu fò sî-phu ke pet-tôn thi-khî.

Sat-hâ-là.
Sat-hâ-là.
Sat-hâ-là.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

  1. "Largest Desert in the World". 2011-12-30 chhà-khon.