Liá-piên "Pet-kîn" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"北京" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Pet-kîn he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke sú-tû, Chûng-koet si-ke chhṳ̍t-hot-sṳ chṳ̂-yit. Pet-kîn he yit-chho yû-tén sâm-chhiên tô ngièn ke kien-sàng-sṳ́、pat-pak ńg-sṳ̍p tô ngièn ke kien-tû-sṳ́ ke Li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng. Pet-kîn kîn-chi fat-tha̍t, he chhiòn-koet ke chṳn-chhṳ、vùn-fa chûng-sîm, ya-he chhiòn-koet chui-thai ke liu̍k-khûng kâu-thûng. Pet-kîn yû chung-tô ke miàng-sṳn kú-chiak lâu ngìn-vùn kín-kôn. Pet-kîn kîn-chi chen-chóng fu-khiò, 2006-ngièn ngìn-kiûn GDP tha̍t 6210 mî-ngièn.

SA Temple of Heaven.jpg
China Beijing.svg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Liâng-thú kiu-fun編輯

Kîn-chi編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn kón-khî編輯

Ngìn-khiéu編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Thí-yuk編輯

Chhâm-siòng編輯

Chûng-kau編輯

Kiûn-sṳ編輯