Liá-piên "Sîn-kau" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"新教" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Kî-tuk Sîn-kau he Sṳ̍p-liuk Sṳ-ki Chûng-kau Kói-kiet yun-thung chûng thot-lì Thiên-chú-kau yì sṳ̀n-hìn ke sîn chûng-phai. Liá-ke miàng-chhṳ̀ lòi-ngièn chhṳ Tet-vùn ke Protestanten, chṳ́ 1529-ngièn Sṳ̀n-sṳn Lò-mâ ti-koet kí-hàng ke ti-koet ngi-fi chûng ke séu-su fán-tui phai. Muk-chhièn chhiòn-khiù yok yû ńg-yi kiú-chhiên-van kau-thù.

Li̍t-sṳ́編輯

Kau-ngi編輯

Chû-chṳt chṳ-thu編輯

Chûng-phai編輯

Chhâm-siòng編輯