Sî Siberia Phìn-ngièn

Sî Sî-pak-li-â Phìn-ngièn vi-yî Â-chû sî-pet-phu (Ngò-lò-sṳ̂ chûng sî-phu), Vû-là-ngì Sân-makya̍p nì set hò chṳ̂-kiên, nàm chiap Hâ-sat-khiet khiu-lîn, sat nyèn liâng, pet pin khak là hói. Tûng-sî khôn 1000—1900 kûng-lî, nàm-pet chhòng 2500 kûng-lî, mien-chit 274 van phìn-fông kûng-lî, he sṳ-kie sông chho̍k-miàng thai phìn-ngièn chṳ̂-yit. Thai phu-fûn phìn-ngièn phài súi put-liòng, chû-sṳ̀n yit-sia sṳ-kie sông chui-thai ke tsàu chhe̍t lâu fùng fàm khî. Phìn-ngièn nui chhùng-yeu ke sàng-sṳ pâu-koat: ngo̍k muk sṳ̂ khiet, sîn sî pak Li-â lâu chhâ lî ngâ pîn sṳ̂ khiet.

Sî Sî-pak-li-â Phìn-ngièn.
Sî Sî-pak-li-â Phìn-ngièn.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯