Chhṳ-chhṳ-khî he yit-chúng Hàng-chṳn khî-va̍k lui-hîn. Yit-ke koet-kâ ke Chhṳ-chhṳ-khî, khì thi-fông chṳn-fú chhai-nui-phu sṳ-vu fông-mien, fi yúng-yû pí khì-thâ thùng tén-kip Hàng-chṳn-khî lòi tet kô ke chhṳ chú khûng-kiên. Thûng-sòng (than m̀-he chhie̍t-tui), Chhṳ-chhṳ-khî ke sṳ̀n-li̍p he yîn-vì khì fam-vì nui ke chú-yeu kî-chhu mìn-chhu̍k chhai kâi koet koet-nui su̍k-yî séu-sú, than ya-yû khì-thâ ke sat tsì yîn-su, li-yì yit-ke lâu kâi koet thai phu-fûn thú-thi fûn-kak-khôi ke thi-khî, ya sòng-sòng fi pûn sat tsì vì Chhṳ-chhṳ-khî (li-yì Sî-Â koet-kâ Â-set-pai-yèn ke Na̍p-hî-khie-fàm Chhṳ-chhṳ Khiung-fò-koet phien su̍k chhṳ́ li).