Provence-sén he Fap-koet tûng-nàm-phu ke yit-chak thi-khî, kú-thoi sṳ̀ he Kú Lò-mâ ke yit-ke hang-sén, phì-lì Thi-chûng-hói, lâu Yi-thai-li chiap-yòng.

Provence-sén .
Provence-sén Vûn-chông
Provence-sén .

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯

Chiá-moi sàng-sṳ 編輯