Pietersburg he Nàm-fî sî-nàm-phu ke sàng-chṳ́n, Limpopo-sén fu-chit kón-hot, khî-lì Yok-hon-nì-sṳ̂-páu yok 317 kûng-lî. mien-chit 106.84 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 130,028-ngìn. Ngìn-khiéu me̍t-thu mî-chak phìn-fông kûng-lî 1,200-ngìn. 1886-ngièn kien-li̍p.

Pietersburg.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chúng-chhu̍kPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

centre|800px|

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá