Limpopo-sén he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 125,754 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 5,404,868-ngìn. Sú-fú lâu chui-thai sàng-sṳ Pietersburg.

Limpopo-sén.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 


Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá