Limpopo-sén he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 125,754 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 5,404,868-ngìn. Sú-fú lâu chui-thai sàng-sṳ Pietersburg.

Limpopo-sén.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá


Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá