Phû-thièn-sṳ (莆田市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fuk-kian-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 4,200 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 2,860,000-ngìn (2009-ngièn su-kí ).

Phû-thièn-sṳ

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá