Pet-khî (Hiông-kóng)

Pet-khî (北區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat-khî tông-tsûng chui-pet ke khî-vet. Hiông-kóng lâu Chûng-koet Thai-liu̍k ke khì-tsûng sâm-thiàu piên-kin ko-kin thûng-tho (Vùn-kím-thu, Lò-fù, Sâ-thèu-kok) tû-tshai Pet-khî kin-nui; sî-mien lâu Ngièn-lóng-khî, nàm-mien lâu Thai-pu-khî siông-lièn. Pet-khî hàn-yû pâu-hàm Thai-phên-vân ke Kit-àu, Ap-chû tén-tén lì-tó. Kîn-kí 2001-ngièn tsṳn-fú ke thúng-kie, Pet-khî ke ngìn-khiéu yû 298,657 ngìn. Mien-tsit 13,731 kûng-khín.

Pet-khî, Hiông-kóng.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-tsṳn Khî-va̍k編輯

Sa-khî Fàn-kín編輯

Kûng-khiung Sat-sṳ̂編輯

Kau-yuk編輯

Lî-hàng編輯

Kîn-tsi Fat-tsán編輯

Sa-fi Fàn-kín編輯

Kâu-thûng編輯

Tshâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯