Ngièn-lóng-khî

Ngièn-lóng-khî (元朗區) tshai Hiông-kóng Sîn-kie sî-pet phu, he Hiông-kóng sṳ̍p-pat ke thi-fông Hàng-tsṳn khî-vet tsṳ̂-tsûng li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke thi-khî tsṳ̂-yit. Mien-tsit 13,843 kûng-khín, ngìn-khiéu yok 534,192-ngìn.

Ngièn-lóng-khî, Sîn-kie.

Thi-lî編輯

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
 
Ngièn-lóng-khî Ngièn-lóng Sṳ-tsûng-sîm.

Yen-long yi-tsen heh haau thu-faa. Thaai-phu-fan du heh siaau tsin lok thung then-thi. Yen-long geh yin-khi-man heh haak-gaa-ngin thung Wui-tew-ngin.

Li̍t-sṳ́編輯

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Yen-long-khi geh yew-giu lak-si zi-yew yen zi Thong-theui yi-gi gwoh-laai geh Dang si thung Sung-mut Wun Ten-tsiong hau-yeui geh Man si. Khi-di tsen-nip geh thi-fong baau-khut Gim-ten, Peng-saan, Haa-tsin tung maai Sin-then dang. Yau-yi Dang si zi-thai doh tsi tseui det gung miang, yi si zoi khi-di geh zui-khi-thi thaai hang tu mut, bing liu-haa ng siaau tsi-thong, zi-miu khip si-yen dang wui-zak. Yen-si Yen-long-khi heh zui doh faat-dang gu-zak geh gi zung yit khi.

Hàng-tsṳn Khî-va̍k編輯

Sa-khî Fàn-kín編輯

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.
 
Ngièn-lóng Sṳ-tsûng-sîm.

Yen-long-khi geh ng thung thi-fong yu ng thung geh saa-khi faan-gang. Yen-long-si-zung-sim heh Yen-long sin si-zan thung Yen-long khi geh wut-sim khip song-nip zung-sim. Yi 1960 nen-thoi yi fui-tsi faat-zen, zi-zaak, song-nip-liu yi gwan-zaap, zi-zaak-liu yi yi liu-lang khaau gaau geh thaai-haa khip thong-liu wui zi.

Kûng-khiung Sat-sṳ̂編輯

Kau-yuk編輯

Lî-hàng編輯

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Kîn-tsi Fat-tsán編輯

Kâu-thûng編輯

Tshâm-siòng編輯

Zung-gaau編輯

This article was written in the Hong Kong dialect of Hakka.

Khi nui yu Yen-long Seng-baak-doh-liuk gaau-thong, Yen-long Gim-gong-thong zung-gaau tsong-soh. Sat-zai song zui doh ngin si-yung geh ying-wui tsen-thung miu-yi. Tsut-miang geh miu baau-khut Thaai-si-haa Gon-yim-miu, Lim Gim gung-lu phong geh Lang-wan-zi dang.

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯