Pau-é

Pau-é he su̍k-yî Meu-khô Pau-su̍k ha ke yit-tsúng thung-vu̍t, kiên-thèu kô-thu thai-yok 0.9-mí, thí-tshòng yok yit--mí, tshûng-liông ńg-sṳ̍p tshiên-khiet. Pau-é yû tsṳ̂n-tô pân-tiám lâu kîm-vòng-set ke mô-phì.

Sâng-thai fàn-kínPhiên-siá

Fûn-phu thi-vetPhiên-siá

Thi̍t-chṳ̂nPhiên-siá

Sṳ̍t-vu̍tPhiên-siá

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fuPhiên-siá

Chhâm-kháuPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá