Khôi-khí chú sién-tân
Papua New Guinea
Papua New Guinea

Papua New Guinea su̍k-yî Thai-phìn-yòng sî-nàm Thai-yòng-chû tó-koet-kâ, chhai-yî New Guinea-tó ke tûng-pan-phu, sî-lìn Yin-nì ke Papua-sén, nàm-phu lâu tûng-phu-fun phe̍t lâu Àu-thai-li-â khi̍p Solomon Khiùn-tó kak-hói siong-mong.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá