Pak-set-sṳ (百色市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Kóng-sî-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, mien-chit yû 1,438.6 phìn-fông kûng-lî , sòng-chhu ngìn-khiéu 378.8 van-ngìn (2006-ngièn su-kí ).

Pak-set-sṳ

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Ngìn-khiéu

phiên-siá

Ngî-ngièn

phiên-siá

Chûng-kau

phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá