Burbank, California

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pak-pân-khiet)

Pak-pân-khiet (Yîn-ngî: Burbank) he yit-chho vi-yî Mî-koet Kâ-li-fuk-nì-â-chû Lo̍k-chham-ki-yen chûng-phu ke sàng-sṳ, he Thai Lo̍k-chham-ki thi-khî ke chû-sṳ̀n phu-fûn chṳ̂-yit.

Pak-pân-khiet
Pak-pân-khiet

Pak-pân-khiet pûn chhṳ̂n-vì "sṳ-kie mòi-thí chṳ̂ tû" (Media Capital of the World), pâu-koat Koet-kâ Kóng-pô Kûng-sṳ̂, Fà-thi̍t Thit-sṳ-nì Kûng-sṳ̂, Mî-koet Kóng-pô Kûng-sṳ̂, Nì-khiet Koet-chi Yì-thùng Phîn-tho, Fà-na̍p Hiûng-thi tén hí-tô mòi-thí lâu ngu-lo̍k Kûng-sṳ̂ ke Chúng-phu fe̍t chhùng-yeu phu-mùn tû sat chhai liá-piên.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Thi-hìn phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Chṳn-fú lâu Ngi-fi phiên-siá

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t phiên-siá

Chhòn-mòi phiên-siá

Lî-hàng phiên-siá

Kûng-yèn phiên-siá

Mî-sṳ̍t phiên-siá

Thí-yuk phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Kî-chhòng phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Siông-kôan Lièn-kiet phiên-siá

Yû-hó Sàng-sṳ phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hien phiên-siá