Burbank, California

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pak-pân-khiet)

Pak-pân-khiet (Yîn-ngî: Burbank) he yit-chho vi-yî Mî-koet Kâ-li-fuk-nì-â-chû Lo̍k-chham-ki-yen chûng-phu ke sàng-sṳ, he Thai Lo̍k-chham-ki thi-khî ke chû-sṳ̀n phu-fûn chṳ̂-yit.

Pak-pân-khiet
Pak-pân-khiet

Pak-pân-khiet pûn chhṳ̂n-vì "sṳ-kie mòi-thí chṳ̂ tû" (Media Capital of the World), pâu-koat Koet-kâ Kóng-pô Kûng-sṳ̂, Fà-thi̍t Thit-sṳ-nì Kûng-sṳ̂, Mî-koet Kóng-pô Kûng-sṳ̂, Nì-khiet Koet-chi Yì-thùng Phîn-tho, Fà-na̍p Hiûng-thi tén hí-tô mòi-thí lâu ngu-lo̍k Kûng-sṳ̂ ke Chúng-phu fe̍t chhùng-yeu phu-mùn tû sat chhai liá-piên.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Thi-hìn 編輯

Hì-hèu 編輯

kîn-chi 編輯

Ngìn-khiéu 編輯

Chṳn-fú lâu Ngi-fi 編輯

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t 編輯

Chhòn-mòi 編輯

Lî-hàng 編輯

Kûng-yèn 編輯

Mî-sṳ̍t 編輯

Thí-yuk 編輯

Kâu-thûng 編輯

Kî-chhòng 編輯

Kau-yuk 編輯

Siông-kôan Lièn-kiet 編輯

Yû-hó Sàng-sṳ 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien 編輯