Khôi-khí chú sién-tân
Pak-ha̍p-fâ

Pak-ha̍p-fâ (Ho̍k-miàng: Lilium) ya cho-tet ham cho pa-hà-fâ (叭哈花) fe̍t-chá tá-vón-fâ (打碗花), he yit-tsúng tshṳ̍t-vu̍t, ngièn-sán tshai-yî Chûng-koet, tsú-yeu fûn-phu tì Â-chû tûng-phu, Eû-chûPet-mî-chû tén-tén Pet-pan-khiù vûn-tai thi-khî, tshiòn-khiù yí-kîn fat-hien yû yit-pak tô-ke phín-tsúng, khì-tsûng ńg-sṳ̍p-ńg tsûng sán-yî Chûng-koet.

Lilium distichum.jpg Lilium distichum
Hanson's Lily Lilium hansonii Flowers 1842px.jpg Lilium hansonii
Lil martagon var cattaniae 01Infl Griechenland Rhodopen 16 07 01.jpg Lilium martagon Martagon Pak-ha̍p-fâ
Lilium medeoloides
Lilium tsingtauense.jpg Lilium tsingtauense
Lilium debile (Drawing).jpg Lilium debile
Lilium bolanderi.jpg Lilium bolanderi
Lilium columbianum.jpg Lilium columbianum Lo-fú Pak-ha̍p-fâ
Lilium humboldtii ssp ocellatum.jpg Lilium humboldtii Humboldt Pak-ha̍p-fâ
Lilium kelloggii.jpg Lilium kelloggii
Lilium rubescens edit.jpg Lilium rubescens
Lilium washingtonianum 3.jpg Lilium washingtonianum Fà-sṳn-tun Pak-ha̍p-fâ
Lilium kelleyanum.jpg Lilium kelleyanum
Lilium maritimum.jpg Lilium maritimum
Lilium occidentale.jpg Lilium occidentale
Lilium pardalinum.jpg Lilium pardalinum - Lilium parryi.jpg Lilium parryi
Lilium parvum 2.jpg Lilium parvum Sân-khî Pak-ha̍p-fâ
CanadaLily.jpg Lilium canadense Kâ-nâ-thai Pak-ha̍p-fâ
LiliumPuberulum.png Lilium puberulum
Lilium grayi 2.jpg Lilium grayi
Lilium iridollae.jpg Lilium iridollae
Tiger-lily.JPG Lilium michiganense Michigan Pak-ha̍p-fâ
Lilium michauxii.jpg Lilium michauxii Carolina Pak-ha̍p-fâ
Lilium pyrophilum
LiliumSuperbum1.jpg Lilium superbum Swamp Pak-ha̍p-fâ
Lilium catesbaei1LEPPYONE.jpg Lilium catesbaei
Wild Lily Blooming along Dog Lake Trail at Kootenay National Park.jpg Lilium philadelphicum Muk-lìm Pak-ha̍p-fâ

Muk-liu̍k

Section LiriotypusPhiên-siá

Section ArchelirionPhiên-siá

Section SinomartagonPhiên-siá

Section LeucolirionPhiên-siá